Novice

Uspešni smo bili na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«, preko katerega smo zaposlili dva mladinska delavca. Eden se bo v času zaposlitve posvetil delu z mladimi kmeti,  drug pa bo pri Zvezi slovenske podeželske mladine opravljal delo z društvi podeželske mladine (DPM). Mladinski delavec bo načrtoval mladinski program v sodelovanju z mladimi – člani društev, z mladimi bo delal v skupinah in timih, mladim bo omogočil pridobivanje kompetenc…. Delo bo opravljaj na področju avtonomije mladih, neformalnega učenja in usposabljanja ter večanja kompetenc mladih, skrbi za mlade z manj priložnostmi v družbi, spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti mladih.

 

S projektom želimo predvsem približati društvom na terenu, ,,slišati'' društva in njihove ideje za prihodnjost. Skozi srečanja ozrioma delavnice na društveni in regijski ravni želimo poiskati skupno vizijo razvoja in cilje za nadaljnje delo. Posredno jim želimo predstaviti tudi metode mladinskega dela za pomoč pri načrtovanju njihovih aktivnosti.

 

S projektom bomo izboljšali kohezijo notranjih struktur ZSPM in dvig kvalitete dela. Izboljšali bomo povezanost lokalnih enot (DPM) s krovno organizacijo (ZSPM). Po srečanjih z društvi bomo lažje načrtovali nadaljnje aktivnosti na nacionalni ravni; povečalo se bo zaupanje v krovno organizacijo in poznavanje njenega dela.

 

AKTIVNOSTI

 

1.      DELO Z DRUŠTVI PODEŽELSKE MLADINE

Mladinski delavec bo na začetku svoje zapolsitve skupaj s predstavniki regije določil format srečanj z društvi (bodo to enodnevna srečanja, kako dolgo bodo trajala, bo delal samo z vodstvom društva ali s vsemi člani…) in ključne vsebine. Izbral bo primerne metode mladinskega dela in pripravil program. V drugi fazi se bo s predsedniki društev dogovoril za lokacijo in datum srečanja in pipravil razpored. Sledila bo faza izvedbe srečanj na temo društva prihodnjosti – DPM X, po pripravljenem programu. Pred srečanjem bo moral mladinski delavec pripraviti prostore in opremo, po srečanju v ovrednotiti dogajanje in material, ki ga je zbral med delavnicami z mladimi. Zbrano gradivo bo moral pripraviti za nadaljne korake.

naloge

- izbira metod in priprava programa za srečanje
- dogovor s predstavniki društev o datumu in lokaciji srečanja
- priprava prostora in materialov
- izvedba aktivnosti
- vrednotenje srečanja in zaključkov srečanja
- priprava poročila
- priprava gradiva za priročnik za društva

pridobljene kompetence

Mladinski delavec bo po zključku programa znal bolje načrtovati in izvajati programe mladinskega dela v sodelovanju z mladimi, saj bo program dela pripravil skupaj s člani odbora in izvedel skupaj s člani društev. V komunikaciji s predstavniki društev se bo naučil bolje vzspostaviti zaupne odnose z mladimi osebami. Pri izvedbi srečanj in priprai zbornika se bo izuril v delu z mladimi v skupinah in timih. Pri svojem delu se bo naučil mladim predstaviti pridobivanje kompetenc.

 

2.      PRIPRAVA PRIROČNIKA ZA DRUŠTVA PODEŽELSKE MLADINE

Društva podeželske mladine do sedaj nimajo priročnika, ki bi jim bil v pomoč pri izpeljavi zakonsko dolčenih obveznosti, pripravi programa, izvedbi aktivnosti, izbiri metod… Skozi srečanja bodo sami izbrali njim bistvene sestavine priročnika, ki jih bo mladinski delavec uredil. Mladinski delavec bo v zadnji fazi svojega dela, skupaj z vodstvom ZSPM in sodelavci, pripravil priročnik za DPM.

naloge

- vrednotenje razultatov srečanj z društvi,
- izbira, priprava gradiva za priročnik,
- izbira oblike priročnika,
- izdelava priročnika,
- izbira izvajalcev (oblikovanje, tisk)
- razširajenje vsebine priročnika.

 


Mladinski delavec bo po predelavi zaključkov delavnic znal bolje vredotiti programe mladinskega dela in izvajati dejavnosti za razširjanje rezultatov mladinskega dela. Na Zvezi slovenske podeželske mladine bo zaposlen 8 mesecev trajanja programa, sofinanciranega s strani Republike Slovenije, Evropske unije in Evropskega socialnega sklada. Sredstva za deveti mesec zaposlitve bo zagotovila Zveza slovenske podeželske mladine iz drugih virov.

 

 

 

 

Javni razpis za izbor operacij sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
 
 
http://eu-skladi.si/

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktiraj nas

  • Celovška 43
    1000 Ljubljana
  • 00386/(0)41 664 017
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
ranktrackr.net